PDF_delete_textflow

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_delete_textflowDelete textflow object

说明

PDF_delete_textflow ( resource $pdfdoc , int $textflow ) : bool

Deletes a textflow and the associated data structures.