PDF_utf8_to_utf16

(PECL pdflib >= 2.0.3)

PDF_utf8_to_utf16Convert string from UTF-8 to UTF-16

说明

PDF_utf8_to_utf16 ( resource $pdfdoc , string $utf8string , string $ordering ) : string

Converts a string from UTF-8 format to UTF-16.