sodium_crypto_box_secretkey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_secretkeyDescription

说明

sodium_crypto_box_secretkey ( string $key ) : string

Warning

本函数还未编写文档,仅有参数列表。

参数

key

返回值