sodium_crypto_sign_secretkey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_sign_secretkeyDescription

说明

sodium_crypto_sign_secretkey ( string $key ) : string

Warning

本函数还未编写文档,仅有参数列表。

参数

key

返回值