std::log(std::valarray)

< cpp‎ | numeric‎ | valarray
 
 
数值库
常用数学函数
数学特殊函数 (C++17)
数学常数 (C++20)
浮点环境 (C++11)
复数
数值数组
伪随机数生成
编译时有理数算术 (C++11)
数值算法
(C++17)
(C++17)
插值
(C++20)
(C++20)
通用数值运算
(C++11)
位操作
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
(C++20)
 
 
定义于头文件 <valarray>
template< class T >
valarray<T> log( const valarray<T>& va );

va 中每个元素计算元素值的自然对数。

参数

va - 要应用操作到的值数组

返回值

含有 va 中每个值的自然对数的值数组。

注解

用无限定函数 (log) 进行计算。若该函数不可用,则因参数依赖查找使用 std::log

函数能以不同于 std::valarray 的返回类型实现。此情况下,替换类型拥有下列属性:

可能的实现

template< class T >
valarray<T> log( const valarray<T>& va )
{
  valarray<T> other = va;
  for (T &i : other) {
    i = log(i);
  }
  return other;
}

示例

#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <valarray>
 
void show(char const* title, const std::valarray<double>& va)
{
  std::cout << title << " :" << std::right << std::fixed;
  for (double x : va) {
    std::cout << std::setw(10) << x;
  }
  std::cout << '\n';
}
 
int main()
{
  const std::valarray<double> n { 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 };
  const std::valarray<double> exp_n { std::exp(n) };
  const std::valarray<double> log_exp_n { std::log(exp_n) };
 
  show("n   ", n);
  show("eⁿ   ", exp_n);
  show("log(eⁿ)", log_exp_n);
}

输出:

n    : 0.000000 1.000000 2.000000 3.000000
eⁿ    : 1.000000 2.718282 7.389056 20.085537
log(eⁿ) : 0.000000 1.000000 2.000000 3.000000

参阅

应用函数 std::log10 到 valarray 的每个元素
(函数模板)
应用函数 std::exp 到 valarray 的每个元素
(函数模板)
(C++11)(C++11)
计算自然(以 e 为底)对数( ln(x)
(函数)
沿负实轴切割的复自然对数
(函数模板)